REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ ZNAKU i HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków (dalej „ZNAK”), przy udziale Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie oraz Sopockiego Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

1.2. Konkurs przeprowadzany jest corocznie, a jego celem jest przyznanie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w trzech kategoriach:

a. pisarstwo religijne lub filozoficzne, stanowiące kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”,

b. publicystyka lub eseistyka na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować „nieszczęsny dar wolności”,

c. inicjatywy duszpasterskie i społeczne współtworzące „polski kształt dialogu” Kościoła i świata.

1.3. W każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1.2., zostanie wyłoniony jeden Laureat, któremu zostanie przyznana Nagroda. Laureat otrzyma również pamiątkową statuetkę. Jury Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody za dany rok.

2. ZASADY KONKURSU

2.1. Do Konkursu może być zgłoszona każda osoba fizyczna, wykazująca się osiągnięciami w jednej z trzech dziedzin wymienionych w pkt 1.2. w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody. W przypadku Nagrody przyznawanej w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. c), do Konkursu może być zgłoszona również instytucja życia publicznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Nagroda może zostać przyznana także za osiągnięcia wcześniejsze niż dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia konkursowego w terminie do końca stycznia w roku przyznawania Nagrody. Z zastrzeżeniem treści pkt 2.1., zdanie trzecie, zgłoszenie winno dotyczyć osiągnięć za rok poprzedni. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres ZNAK z dopiskiem „Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera” lub złożyć je osobiście w siedzibie ZNAK.

2.3. Zgłoszenia konkursowe mogą składać: jednostki organizacyjne szkół wyższych, wydawnictwa, redakcje czasopism, organizacje społeczne, fundacje, kościelne osoby prawne, członkowie jury oraz Laureaci Nagrody w każdej kategorii z lat poprzednich, a w przypadku Nagrody przyznawanej w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. c), także osoby fizyczne inne niż członkowie jury oraz Laureaci Nagrody w każdej kategorii z lat poprzednich. Podmiot zgłaszający zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę osoby, której kandydatura została zgłoszona do uczestnictwa w Konkursie, najpóźniej na trzy tygodnie przed rozstrzygnięciem Konkursu.

2.4. Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko osoby zgłaszanej jako kandydata do Nagrody oraz nazwę i adres (imię i nazwisko) podmiotu zgłaszającego,
b. dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
c. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody w jednej z trzech dziedzin wymienionych w pkt 1.2. wraz z uzasadnieniem,
d. wskazanie dodatkowego źródła rekomendacji przedstawionej kandydatury – w przypadku zgłoszenia w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. c), dokonanego przez osobę fizyczną inną niż członek jury,
e. pisemną zgodę osoby zgłaszanej jako kandydata do Nagrody.
f. 8 egzemplarzy książek na potrzeby recenzji przez członków jury, w przypadku zgłoszeń w kategorii, o której mowa w pkt 1.2 lit a).

3. NAGRODY

3.1. Łączna wartość nagród pieniężnych w każdej edycji Konkursu wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto (tj. przed pobraniem należnego podatku dochodowego)

3.2 Laureatowi Nagrody w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1.2 zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 33.000 zł (trzydziestu trzech tysięcy złotych) brutto, z której zostanie pobrany podatek i odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Każdy z laureatów otrzyma również pamiątkową statuetkę.

3.3. Począwszy od Konkursu przeprowadzanego w roku 2002, wysokość nagród pieniężnych określonych w punkcie 3.2, może ulec zmianie.

3.4. Nagrody pieniężne, określone w pkt 3.1. fundowane są przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

4. JURY KONKURSU

4.1. Laureatów Nagrody wyłoni jury w składzie określonym przez ZNAK.

4.2. Z zastrzeżeniem pkt 4.3., jury wyłoni Laureatów Nagrody w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do ważności posiedzenia jury oraz poszczególnych głosowań konieczna jest obecność co najmniej 2/3 składu jury.

4.3. W przypadku zaistnienia po stronie członka jury trudnych do przezwyciężenia przeszkód w osobistym udziale w posiedzeniu, przewodniczący jury może zezwolić na jego udział w posiedzeniu i głosowanie za pośrednictwem środków telekomunikacji. Głos oddany przez takiego członka jury jest jawny, z tym, że może on zostać oddany dopiero po oddaniu głosów przez wszystkich pozostałych członków jury.

4.4. Z każdego posiedzenia jury sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego lub osobę zastępującą Przewodniczącego.

4.5. Jury może określić szczegółowy regulamin swego działania.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD

5.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty ogłoszeniem werdyktu jury.

5.2. Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi podczas konferencji prasowej zapowiadającej program Dni Tischnerowskich.

5.3. Przekazanie nagród pieniężnych nastąpi poprzez dokonanie przelewu bankowego na konta Laureatów Nagrody – na kwotę nagrody netto.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. ZNAK nie wysyła potwierdzeń zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.

6.2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony w siedzibie ZNAK na życzenie podmiotów uprawnionych do dokonania zgłoszenia konkursowego oraz innych zainteresowanych osób, a także na stronie internetowej www.nagrodatischnera.pl

6.3. ZNAK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym prawo do zmiany nazwy Nagrody, z zastrzeżeniem, iż tego rodzaju zmiana wywiera skutki w stosunku do danej edycji Konkursu, o ile została dokonana przed rozpoczęciem terminu zgłaszania kandydatur w ramach tej edycji. Zmiany niniejszego Regulaminu wynikające ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mogą zostać wprowadzone w każdym czasie.