REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ ZNAKU i HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków (dalej „ZNAK”), przy udziale Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

1.2. Konkurs przeprowadzany jest corocznie, a jego celem jest przyznanie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w dwóch kategoriach:

 1. za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, dalej określane jako „Dzieło”,
 2. za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera, dalej określane jako „Inicjatywa”.

1.3. W każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1.2., wyłonionych zostanie troje nominowanych, a następnie spośród nich laureat, któremu zostanie przyznana Nagroda. Laureat otrzyma również pamiątkową statuetkę.

1.4. Jury Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody za dany rok.

 1. ZASADY KONKURSU

2.1. Do Konkursu mogą być zgłoszone:

 1. w kategorii określonej w pkt 1.2 lit a osoby fizyczne,
 2. w kategorii określonej w pkt 1.2 lit. b osoby fizyczne oraz instytucje życia publicznego,

które przygotowały Dzieła bądź realizowały Inicjatywy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Nagroda może zostać przyznana także za osiągnięcia wcześniejsze niż dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia konkursowego w terminie do 20 czerwca w roku przyznawania Nagrody. Z zastrzeżeniem treści pkt 2.1., zdanie trzecie, zgłoszenie winno dotyczyć osiągnięć za rok poprzedni. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres ZNAK z dopiskiem „Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera” lub złożyć je osobiście w siedzibie ZNAK. O akceptacji zgłoszenia decyduje data nadania oraz spełnienie warunków formalnych o których mowa w pkt. 2.5. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmuje Sekretarz Nagrody, wybrany przez członków Jury z jego grona.

2.3. Zgłoszenia konkursowe mogą składać:

 1. jednostki organizacyjne szkół wyższych,
 2. wydawnictwa,
 3. redakcje czasopism,
 4. organizacje społeczne, fundacje,
 5. kościelne osoby prawne,
 6. członkowie jury,
 7. preselektorzy Nagrody
 8. Laureaci Nagrody w każdej kategorii z lat poprzednich,
 9. a w przypadku Nagrody przyznawanej w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. b), także osoby fizyczne.

2.4 Preselektorem Nagrody jest osoba powołana przez organizatora Nagrody, której zadaniem jest sporządzenie listy 10 pozycji w każdej z kategorii opisanych w pkt 1.2. regulaminu. zasługujących na nagrodzenie w danej edycji konkursu wraz z uzasadnieniami.

2.5 Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące dane: a. imię i nazwisko osoby zgłaszanej jako kandydata do Nagrody oraz nazwę i adres (imię i nazwisko) podmiotu zgłaszającego, b. dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego, c. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody w jednej z dwóch kategorii wymienionych w pkt 1.2. wraz z uzasadnieniem, d. wskazanie dodatkowego źródła rekomendacji przedstawionej kandydatury – w przypadku zgłoszenia w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. b), dokonanego przez osobę fizyczną inną niż członek jury,

 1. NAGRODY

3.1. Łączna wartość nagród pieniężnych w każdej edycji Konkursu wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto (tj. przed pobraniem należnego podatku dochodowego)

3.2 Laureatowi Nagrody w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1.2 zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto, z której zostanie pobrany podatek i odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Każdy z laureatów otrzyma również pamiątkową statuetkę.

3.3. Począwszy od Konkursu przeprowadzanego w roku 2023, wysokość nagród pieniężnych określonych w punkcie 3.2, może ulec zmianie.

3.4. Nagrody pieniężne, określone w pkt 3.1. fundowane są przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

 1. JURY KONKURSU

4.1. Laureatów Nagrody wyłoni jury w składzie określonym przez ZNAK oraz ERGO Hestia.

4.2 Termin posiedzenia Jury ustala Sekretarz w porozumieniu z Przewodniczącym i powiadamia pozostałych członków Jury.

4.3. Z zastrzeżeniem pkt 4.4., jury wyłoni nominowanych oraz Laureatów Nagrody w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do ważności posiedzenia jury oraz poszczególnych głosowań konieczna jest obecność co najmniej 2/3 składu jury.

4.4. W przypadku zaistnienia po stronie członka jury trudnych do przezwyciężenia przeszkód w osobistym udziale w posiedzeniu, przewodniczący jury może zezwolić na jego udział w posiedzeniu i głosowanie za pośrednictwem środków telekomunikacji.

4.5. Z każdego posiedzenia jury sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego lub osobę zastępującą Przewodniczącego.

4.6. Jury może określić szczegółowy regulamin swego działania.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD

5.1. Ogłoszenie werdyktu jury dotyczącego nominowanych nastąpi w październiku 2023 r.

5.2. Ogłoszenie Laureatów i wręczenie im statuetek nastąpi podczas gali Nagrody Tischnera w listopadzie 2023 r.

5.3. Przekazanie nagród pieniężnych nastąpi poprzez dokonanie przelewu bankowego na konta Laureatów Nagrody – na kwotę nagrody netto. Laureat będący osobą fizyczną przed wypłatą nagrody powinien przekazać ZNAKOWI swoje dane osobowe niezbędne do wykonania przelewu i odprowadzenia przez ZNAK zaliczki na podatek dochodowy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. ZNAK nie wysyła potwierdzeń zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.

6.2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.nagrodatischnera.pl oraz w siedzibie ZNAK.

6.3. ZNAK oraz ERGO Hestia zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym prawo do zmiany nazwy Nagrody, z zastrzeżeniem, iż tego rodzaju zmiana wywiera skutki w stosunku do danej edycji Konkursu, o ile została dokonana przed rozpoczęciem terminu zgłaszania kandydatur w ramach tej edycji. Zmiany niniejszego Regulaminu wynikające ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mogą zostać wprowadzone w każdym czasie.

6.4 Regulamin obecnej treści stosuje się od 23. edyc