REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ ZNAKU i HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK z siedzibą pod adresem ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków (dalej „ZNAK”), przy udziale Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, której fundatorem jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
  1.2. Konkurs przeprowadzany jest corocznie, a jego celem jest przyznanie Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera w dwóch kategoriach:

  1. za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego „myślenia według wartości”, dalej określane jako „Dzieło”,
  2. za inicjatywy duszpasterskie i/lub społeczne będące działaniem według wartości głoszonych przez ks. Józefa Tischnera, dalej określane jako „Inicjatywa”.

  1.3. W każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1.2., wyłonionych zostanie troje nominowanych, a następnie spośród nich laureat, któremu zostanie przyznana Nagroda. Laureat otrzyma również pamiątkową statuetkę.
  1.4. Jury Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody za dany rok.

 2. ZASADY KONKURSU
  2.1. Do Konkursu mogą być zgłoszone:

  1. w kategorii określonej w pkt 1.2 lit a osoby fizyczne,
  2. w kategorii określonej w pkt 1.2 lit. b osoby fizyczne oraz instytucje życia publicznego,

  które przygotowały Dzieła bądź realizowały Inicjatywy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania Nagrody. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Nagroda może zostać przyznana także za osiągnięcia wcześniejsze niż dotyczące roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody.

  2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie www.nagrodatischnera.pl) w terminie do 15 czerwca w roku przyznawania Nagrody. Z zastrzeżeniem treści pkt 2.1., zdanie drugie, zgłoszenie winno dotyczyć osiągnięć za rok poprzedni. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres ZNAK z dopiskiem „Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera” lub złożyć je osobiście w siedzibie ZNAK. O akceptacji zgłoszenia decyduje data nadania oraz spełnienie warunków formalnych o których mowa w pkt. 2.5. Decyzję o przyjęciu zgłoszenia podejmuje Sekretarz Nagrody, wybrany przez członków Jury z jego grona.

  2.3. Zgłoszenia konkursowe mogą składać:

  1. jednostki organizacyjne szkół wyższych,
  2. wydawnictwa,
  3. redakcje czasopism,
  4. organizacje społeczne, fundacje,
  5. kościelne osoby prawne,
  6. członkowie jury,
  7. preselektorzy Nagrody
  8. Laureaci Nagrody w każdej kategorii z lat poprzednich,
  9. a w przypadku Nagrody przyznawanej w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. b), także osoby fizyczne.

  2.4 Preselektorem Nagrody jest osoba powołana przez organizatora Nagrody, której zadaniem jest sporządzenie listy 10 pozycji w każdej z kategorii opisanych w pkt 1.2. regulaminu. zasługujących na nagrodzenie w danej edycji konkursu wraz z uzasadnieniami.
  2.5 Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby zgłaszanej jako kandydata do Nagrody oraz nazwę i adres (imię i nazwisko) podmiotu zgłaszającego,
  2. dokładny adres i telefon kontaktowy kandydata do Nagrody oraz podmiotu zgłaszającego,
  3. wskazanie osiągnięć kandydata do Nagrody w jednej z dwóch kategorii wymienionych w pkt 1.2. wraz z uzasadnieniem,
  4. wskazanie dodatkowego źródła rekomendacji przedstawionej kandydatury – w przypadku zgłoszenia w kategorii, o której mowa w pkt 1.2. lit. b), dokonanego przez osobę fizyczną inną niż członek jury.
 3. NAGRODY
  3.1. Łączna wartość nagród pieniężnych w każdej edycji Konkursu wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) brutto (tj. przed pobraniem należnego podatku dochodowego)
  3.2 Laureatowi Nagrody w każdej z kategorii wymienionych w pkt. 1.2 zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) brutto, z której zostanie pobrany podatek i odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Każdy z laureatów otrzyma również pamiątkową statuetkę.
  3.3. Wysokość nagród pieniężnych określonych w punkcie 3.2, może ulec zmianie.
  3.4. Nagrody pieniężne, określone w pkt 3.1. fundowane są przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, której fundatorem jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 4. JURY KONKURSU
  4.1. Laureatów Nagrody wyłoni jury w składzie określonym przez ZNAK oraz ERGO Hestia.
  4.2 Termin posiedzenia Jury ustala Sekretarz w porozumieniu z Przewodniczącym i powiadamia pozostałych członków Jury.
  4.3. Z zastrzeżeniem pkt 4.4., jury wyłoni nominowanych oraz Laureatów Nagrody w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Do ważności posiedzenia jury oraz poszczególnych głosowań konieczna jest obecność co najmniej 2/3 składu jury.
  4.4. W przypadku zaistnienia po stronie członka jury trudnych do przezwyciężenia przeszkód w osobistym udziale w posiedzeniu, przewodniczący jury może zezwolić na jego udział w posiedzeniu i głosowanie za pośrednictwem środków telekomunikacji.
  4.5. Z każdego posiedzenia jury sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego lub osobę zastępującą Przewodniczącego.
  4.6. Jury może określić szczegółowy regulamin swego działania.
 5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ODBIÓR NAGRÓD
  5.1. Ogłoszenie werdyktu jury dotyczącego nominowanych nastąpi w październiku 2024 r.
  5.2. Ogłoszenie Laureatów i wręczenie im statuetek nastąpi podczas gali Nagrody Tischnera w listopadzie 2024 r.
  5.3. Przekazanie nagród pieniężnych nastąpi poprzez dokonanie przelewu bankowego na konta Laureatów Nagrody – na kwotę nagrody netto. Laureat będący osobą fizyczną przed wypłatą nagrody powinien przekazać swoje dane osobowe niezbędne do wykonania przelewu i odprowadzenia przez ZNAK zaliczki na podatek dochodowy.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  6.1. ZNAK nie wysyła potwierdzeń zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
  6.2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.nagrodatischnera.pl oraz w siedzibie ZNAK.
  6.3. ZNAK oraz ERGO Hestia zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w tym prawo do zmiany nazwy Nagrody, z zastrzeżeniem, iż tego rodzaju zmiana wywiera skutki w stosunku do danej edycji Konkursu, o ile została dokonana przed rozpoczęciem terminu zgłaszania kandydatur w ramach tej edycji. Zmiany niniejszego Regulaminu wynikające ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa mogą zostać wprowadzone w każdym czasie.
  6.4 Regulamin obecnej treści stosuje się od 24. edycji konkursu przeprowadzanej w roku 2024.

Do pobrania: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY