nagrodzony w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata”. Jest to nagroda „za całokształt działalności na rzecz sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Jego wytrwała praca służy wzmocnieniu ruchów obywatelskich, a także rozpoznawaniu nowych wyzwań, które przed nimi stają. Jan Jakub Wygnański buduje kulturę zaufania”, napisało w werdykcie jury.

Urodzony w 1964 r. w Warszawie Jan Jakub Wygnański ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim i był stypendystą Uniwersytetu Yale. Związany z opozycją antykomunistyczną, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu i działał w Komitetach Obywatelskich. Po wycofaniu się z polityki całkowicie poświęcił się działalności społecznej. Jest m.in. współtwórcą Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenia Klon/Jawor prowadzącego Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych. Obecnie jest prezesem fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Autor licznych publikacji i wystąpień poświęconych głównie budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, znaczeniu „trzeciego sektora” oraz roli organizacji pozarządowych i wolontariatu. Wiele organizacji korzystało i korzysta z jego rad i doświadczenia. Związany był m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Batorego oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Był członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej, trzeciej i czwartej kadencji. Od 2010 do momentu rezygnacji (2013) przewodniczył Radzie Programowej Telewizji Polskiej. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Nagrody Totus Tuus.